Foreningen

Grundejerforeningen Skrillinge Øst

Har til formål at varetage Medlemmernes nuværende og fremtidige fælles interesser samt forestår etablering, drift og vedligeholdelse af fællesanlæg og fællesarealer inden for foreningens område . Grundejerforeningen er berettiget til at fremskaffe og administrere de midler, der skal anvendes til realisering af foreningens formål.

Generalforsamlingen

Er grundejerforeningens højste myndighed. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned i Middelfart kommune. Der indkaldes til generalforsamling senest 14 dage før afholdelse. Dagsorden fastsættes af bestyrelsen. Forslag som ønskes behandlet på forsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før afholdelse af generalforsamlingen, så der kan stemmes om dem. Hver boligenhed representere 1 stemme. Beslutninger træffes altid ved simpelt flertal, medmindre vedtægtene siger andet.

Bestyrelsen

Vælges på generalforsamlingen og varetager foreningens interesser i løbet af året. Den siddende bestyrelse og kontakt hertil kan findes her.